top of page

5.klasse

64588382_2187394644662099_57130393410648

Geografi

Elevene lærer om Norges geografi. Vi starter gjerne med at alle tegner sin egen skolevei, og vi lærer å skille mellom nord, syd, øst og vest. Eleven kan gjøres kjent med de nærmeste omgivelsene ved å besøke steder i nærheten. De ulike landsdelenes særpreg belyses både geografisk og kulturelt. Historiefortelling handler om livsgrunnlag og historie fra ulike steder i Norge. Fylkene, navn og beliggenhet på de største byene, isbreene, fjordene, dalene, innsjøene og fjellene er naturlige temaer.

Norrøn mytologi og vikingtid

Elevene blir kjent med forfedrenes mytiske skapelsesbilder og gudetro slik den er formidlet til oss gjennom Edda-diktningen. Gjennom kraftfulle bilder hører vi for eksempel om det store Ginnunga-gapet og møtet mellom kulde og varme og om Ragnarok og den gamle verdens undergang. Elevene gjøres kjent med mange gudeskikkelser i norrøn mytologi, deres særpreg skildres så de kan bli symboler som gir næring til barnas eget vilje- og følelsesliv. I perioden om vikingtiden er det vanlig å ta utgangspunkt i Snorres kongesagaer. Vi blir kjent med vikingenes livsvilkår, bosetning, levesett, utvandring, handel og vikingtokter. Formtegning med flettemønstre fra ornamentikken i vikingtiden og lignende passer også godt til temaet.

Zoologi

I Zoologi-perioden i 5. klasse tar vi utgangspunkt i menneskets egenart, og elevene får høre om en del dyrearter og deres egenart i forhold til menneskets oppbygning og allsidighet. Typiske dyr som blekksprut, ku, mus og løve skildres i sitt naturlige miljø. I alle fortellerperiodene bearbeider elevene fortellerstoffet ved å lage en egen arbeidsbok, og gjennom frodige tegninger, maling, sang og resitasjon. Stoffet kan også fordypes og belives gjennom skuespill, håndverk eller modellering.

Matematikk

Elevene lærer å løse enkle multiplikasjons- og divisjonsoppgaver. Vi repeterer og viderefører arbeidet med bruke av mente og låning i 10-tallsystemet i addisjon og subtraksjon. De kan gjerne møte tekstoppgaver med problemløsning, både muntlig og skriftlig.

Fra helhet til del er et naturlig tema i flere perioder i 5.klasse, men vises aller tydeligst i brøkperioden. Vi jobber visuelt med brøkregningen og konkretiserte den så godt som mulig for elevene, for eksempel gjennom tegning. Gjennom en variert tilnærming kan de få nyanserte opplevelser av brøkens verden. Først når elevene har en god forståelse av brøkens verdi kan vi legge sammen og trekke fra brøker med felles nevner. Utregningene kan gjerne skje både visuelt og matematisk.

Norsk

Elevene øver høytlesning fra egne arbeidsbøker og leseverk. Rettskriving øves. Elevenes egne erfaringer gir utgangspunkt for tilnærmingen til og oppdagelsen av ordklassene, for eksempel bøyning av verb, substantiver i bestemt og ubestemt form, og hvilke artikler som hører til hvilke substantiv og bøyning av adjektiver. Skjønnskrift med fyllepenn og muntlige fremleggelser passer også godt på dette trinnet.

Sykkelprøven

I dette året kan de med fordel gå gjennom sykkelprøven, der de øver og viser praktiske ferdigheter på sykkel og kjennskap til skilter, tegn og regler som gjelder i trafikken. Det hele avsluttes da med en teoretisk og en praktisk prøve som skal gi sykkelbevis.

Språkundervisningen

I språkundervisningen utvides ordforrådet. Elevene lærer ord og sammenhenger gjennom ulike historier og korte muntlige gjenfortellinger, kanskje også gjennom små samtaler seg imellom på fremmedspråket. Uttalen pleies gjennom sanger og vers.

Undervisningen deles i flere fag. Det ukjente utenfor oss, og det ukjente i oss, skal erobres og beherskes. Kraftfulle historier fra norrøn mytologi og sagaene står sentralt i fortellerstoffet.

bottom of page