top of page

Spesialpedagogikk og tilrettelegging

57348152_2075782692489962_85413354564977

Skolen har plikt til å tilpasse opplæringen slik at alle elever får faglige utfordringer og får brukt sine evner og forutsetninger.

Tilpasset opplæring betyr at man tar hensyn til at barn og unge lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo. Realistiske krav og forventninger på den ene siden, og nok utfordringer på den andre siden, slik at elevene alltid har noe å strekke seg etter.

Tidlig innsats handler om at skolen legger til rette for at alle elever blir inkludert tidlig i gode læringsprosesser. På 1. – 4. trinn sørger skolen for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensivopplæring slik at forventet progresjon blir nådd.

 

Dersom barnet ditt ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har han eller hun rett til spesialundervisning. Skolen har ansvaret for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Som forelder kan du selv ta initiativ og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om barnet ditt trenger spesialundervisning. Skolen ber den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) om å utarbeide en sakkyndig vurdering. Denne vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud skolen bør gi, og i hvilket omfang. Før vi ber om en vurdering, skal du som forelder samtykke. Du skal også samtykke før spesialundervisningen blir satt i gang.

Dersom den sakkyndige vurderingen viser at eleven har behov for spesialundervisning, lages enkeltvedtak. Dette gjøres av kommunen. Tilbud om spesialundervisning skal, så langt som mulig, utarbeides sammen med eleven og deg som forelder, og det skal legges stor vekt på deres syn. Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) som viser mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives. Du som er forelder skal få informasjon underveis om hvordan spesialundervisningen går. En gang i året lager skolen en skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.

 

Ved skolen har vi spesialpedagoger som er tilknyttet de ulike seksjonene og som er faglig ansvarlig for det spesialpedagogiske arbeidet. Skolen jobber tett med PPT og andre offentlige kompetansesentra for å få faglig ekspertise og gjøre gode vurderinger og tilrettelegginger.

bottom of page