top of page

Ungdomstrinnet

29510885_1580234502044786_15451872543668

Læringsfokus

Like viktig som å formidle ny kunnskap er det at kunnskapen bearbeides og settes inn i en sammenheng. Det kan trekkes forbindelseslinjer mellom ulike fag. Når disse sammenhengene synliggjøres, blir læreprosessen mer helhetlig og interessant. Gjennom engasjerte lærere og en dialogbasert undervisning, er vårt mål å vekke elevenes interesse for verden.

Dialogbasert undervisning

Fremfor å presentere elevene for ferdigdefinerte begreper, begynner vi undervisningen i motsatt ende. Vi starter med å presentere fenomenet, og gjennom felles muntlig bearbeidelse ender vi opp med et begrep eller en abstraksjon. Vårt utgangspunkt er at læring er en aktiv og skapende prosess som må finne sted i den enkelte elev. Under hvert fagområde tilrettelegges det for elevenes egne «oppdagelsesreiser» hvor målet er, i samarbeid med klassen og læreren å finne frem til ny kunnskap.

29495883_1580234355378134_21879331775473

Skoledagen

Variasjon i skoledagen skaper et godt læringsklima, og skoledagen veksler mellom teoretiske og kunstneriske fag. Elevene på ungdomstrinnet har hovedfag, øvingsfag og rulleringsfag.

Hovedfag

Hovedfag foregår hver dag fra kl. 09:00 – 11.00 i en sammenhengende periode på 3 – 5 uker. I disse ukene fordyper klassen seg i ett fagområde ved å arbeide med et tema på forskjellige måter: Læreren formidler stoffet muntlig, klassen samtaler om temaet og elevene lager egne tekster og illustrasjoner. Det legges opp til en dynamisk veksling mellom indre og ytre aktivitet; å ta imot nytt stoff og deretter bearbeide det selvstendig. Det veksles mellom alvor og humor, bevegelse og ro, konsentrasjon og utfoldelse. På grunnlag av denne bearbeidelsen lager elevene egne periodehefter. På slutten av perioden avholdes en prøve i faget.

Fag som undervises i hovedfagsperioder

  • 8. klasse: Historie, biologi, kjemi, fysikk, astronomi, geografi, matematikk og norsk.

  • 9. klasse: Historie, biologi, kjemi, fysikk, geografi, skuespill, afrikanske trommer, matematikk og norsk.

  • 10. klasse: Historie, biologi, geologi, kjemi, fysikk, kunsthistorie, samfunnslære, matematikk og norsk.

 

Øvelsesfagene

Øvelsesfagene ligger senere på dagen og omfatter engelsk, 2. fremmedspråk, norsk, matematikk og kroppsøving. Disse fagene har fast plass på timeplanen. Her trengs øvelse gjennom hele året for at elevene skal tilegne seg gode kunnskaper i faget. Matematikk og norsk er både øvelsesfag og hovedfag. 

Rulleringsfagene

Rulleringsfag er håndverksfag og kunstneriske fag. Fagene undervises 2 – 6 timer i uken i perioder på ca. seks uker for hvert fag. I disse fagene er klassen delt i mindre gruppe.

  • 8. klasse: søm, data, musikk, skolekjøkken, sløyd og bevegelsesfaget eurytmi.

  • 9. klasse: drama, data, modellering, søm, og eurytmi.

  • 10. klasse: maling/tegning, samspill, teknologi, eurytmi og lærarbeid.

Ved slutten av hver rulleringsperiode pleier elevene å vise for hverandre hva de har arbeidet med.

IMG_0499.jpg
IMG_0240.JPG
IMG_0500.jpg
bottom of page