top of page

Vedtekter FAU

Vedtekter for Foreldreforeningen Rudolf Steinerskolen Nesodden

 

Opprinnelige vedtekter: oktober 2016
Sist revidert på årsmøtet 2. mai 2018 

 

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Foreldreforeningen Rudolf Steinerskolen Nesodden.

Foreningen ble stiftet: 20.10.2016, og er medlem av Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

 

§ 2 Formål

Foreningen har som formål å organisere foreldrenes praktiske og sosiale deltakelse i skolen, samt å stimulere foreldrene til positiv innsats til beste for elevene og skolen. Foreningen skal arbeide for å fremme samarbeid og utveksling av informasjon mellom foreldre og skole.

 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person.

FAUs leder og nestleder har hver for seg signaturrett.

Medlemmene i foreningen har ikke ansvar for foreningens gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Foreningens medlemmer er foreldre eller foresatte med barn som går på Rudolf Steinerskolen Nesodden.

 

§ 5 Foreningens styre (FAU)

Foreningen ledes av et styre, kalt Foreldreforeningens arbeidsutvalg (FAU), som er det utøvende organet for foreldreforeningen.

Medlemmer av FAU er foreldrerepresentanter for hver klasse ved skolen. Hver klasse velger én FAU-representant og én vararepresentant. Vararepresentant har møte- og uttalerett i FAU. Styremedlemmer i Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden (stiftelsen) er ikke valgbare, og som hovedregel heller ikke ansatte ved skolen.

Funksjonstiden for medlemmene i FAU er som hovedregel to (2) år. Klassene skal fortrinnsvis avholde valg på skoleårets siste foreldremøte for at FAU kan være operativt fra begynnelsen av skoleåret. Om en klasse har behov for å bytte representanter under en valgperiode, skal dette skje på et foreldremøte, hvor valg står på dagsorden.

Ved begynnelsen av hvert skoleår konstituerer FAU seg selv ved å foreta valg til følgende tillitsverv:

 • Leder

 • Nestleder

 • Sekretær

 • Kasserer

 • Julemarkedsansvarlig

Alle valgene gjelder for ett år.

Stemmerett innehas av valgte klasserepresentanter med én stemme pr. klasse. Dersom leder og nestleder er valgt fra foreldrerådet utenom valgte klasserepresentanter, har også disse stemmerett. Ved stemmelikhet har FAU-lederen dobbeltstemme.

FAU kan fatte vedtak når minst halvparten av FAUs medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Foreldrerepresentanter i FAU er underlagt taushetsplikt, slik den fremgår av Forvaltningsloven §13-13e.

 

§ 6. FAUs oppgaver

FAU skal:

 • Fremme fellesinteressene til foreldrene

 • Iverksette årsmøtets vedtak

 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

 • Ta opp og behandle innkomne henvendelser, fra foreldreforeningens medlemmer

 • Nedsette en valgkomité for valg av foreldrerepresentanter til stiftelsens styre. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer av Foreldreforeningen, hvorav minst en er FAU-representant og leder komiteen.

 • Representere Foreldreforeningens interesser i stiftelsens styre. FAU-lederen har møterett der, men kan velge å delegere denne fast eller midlertidig til andre medlemmer av FAU.

 • Organisere kurskvelder, foredrag, julemarked, dugnadsarbeid, 17. maifeiring og lignende

FAU eller Foreldreforeningen skal ikke behandle saker om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

 

§ 7. Gjennomføring av FAU-møtene

FAU skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. FAU skal avholde minimum 3 møter pr. halvår.

Innkalling til FAU-møter skal sendes ut senest en uke før møtet. Det skal føres forenklet referat med vedtaksprotokoll fra møtene. Referat og vedtaksprotokoll godkjennes på neste FAU-møte og arkiveres deretter i FAUs database.

Daglig leder og kollegie-representant deltar i FAU-møtene med tale- og forslagsrett. FAU bestemmer om det er hensiktsmessig at hele eller deler av møtet gjennomføres med kun FAU-representanter til stede. 

FAU skal løpende formidle innhold fra FAU-møtene og saker det arbeides med til foreningens øvrige medlemmer. Dette skjer via Fredagsbladet samt klasserepresentantenes rapportering til klassene på foreldremøter.

Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter med åpen dialog og toleranse for andres meninger. Dersom eventuelle konflikter likevel forblir låst, kan FAU benytte seg av Ombudsordningen til Steinerskolens Foreldreforbund for ytterligere hjelp.

 

§ 8. Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år på vårparten og senest innen utgangen av mai måned, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal kun behandle:

 1. Årsberetningen

 2. Foreldreforeningens regnskap

 3. Forslag til vedtektsendringer

 4. Velge styremedlemmer til stiftelsens styre

 5. Innkomne forslag til saker som FAU vedtar å sette på dagsorden.

FAU skal legge frem innstilling til vedtak i årsmøtesakene.

Årsmøtet innkalles av FAU med minst en (1) måneds varsel ved kunngjøring i Fredagsbladet, eventuelt ved andre egnede plattformer som blir tatt i bruk for kommunikasjonsformål.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være meldt skriftlig til FAU innen publisert frist, normalt 2 uker før siste ordinære FAU-møte før årsmøtet.

Innkomne forslag om vedtektsendringer og kandidater til styremedlemsverv i stiftelsens styre må sendes FAU-mailen innen publisert frist. Fullstendig saksliste og saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal kun behandle forslag som står oppført på sakslisten.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Møteleder velges av årsmøtet.

§ 9. Stemmerett og valgbarhet på årsmøtet

Alle medlemmer av Foreldreforeningen har stemmerett ved årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme på årsmøtet. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom det fremmes ønske om dette.

Ved valg av medlemmer til stiftelsens styre, kan kun foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Valgkomiteen skal i god tid, senest ved innkalling til årsmøtet, offentliggjøre verv som er på valg, og angi frist for å melde inn kandidater.

Valg av medlemmer til stiftelsens styre kan gjøres etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom valgkomiteen ikke har blitt enig om en innstilling, eller innstillingen ikke oppnår over halvparten av avgitte stemmer, foretas valg enkeltvis for alle de foreslåtte kandidatene.

Navn på alle foreslåtte kandidater som stiller til valg skal offentliggjøres.

Dersom en eller flere kandidater ikke oppnår flertall av avgitte stemmer, gjennomføres det nye valgomganger. Ved flere valgomganger vil den av kandidatene med lavest stemmetall utgå.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller høyere antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

§ 10. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når FAU bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst fjorten (14) dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11. Forvaltningen av Foreldreforeningens økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Bevilgninger og inntekter til Foreningen skal benyttes til formål som kommer skolens elever til gode.

For midlene fra julemarkedet disponeres disse etter egne retningslinjer vedtatt av FAU.

Inntil 15% av julemarkedsmidlene kan fordeles til veldedige formål.

Kasserer er ansvarlig for å føre regnskap for foreningens disposisjoner. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet til godkjenning.

FAU-leder og kasserer kan anvise mindre beløp for utbetaling (fastsatt av FAU i økonomi-instruksen). Beløp utover dette skal forhåndsbevilges av FAU, med mindre kostnaden inngår i et budsjettert prosjekt i regi av FAU (for eksempel 17. Mai-arrangement eller utbetaling i hht. bevilgningsvedtak for julemarkedsmidler).

FAU vedtar en økonominstruks.

 

§ 12. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 13. Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret (FAU) kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Endringer:

2. mai 2018: § 11 tredje ledd

bottom of page