top of page

Søk skoleplass

Inntaksreglement for Steinerskolen Gjøvik-Toten

Gjelder fra 1. august 2020

 

 

1. Innledning

Steinerskolen Gjøvik-Toten er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til offentlig skole. Steinerskolen Gjøvik-Toten har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1. Etter friskoleloven § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen Viken.

 

2. Om søknaden

Søknad til Steinerskolen Gjøvik-Toten skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal benyttes. Du finner alle våre skjemaer: HER. Søknaden skal inneholde opplysninger om: Elevens navn, fødselsdato (6 siffer), adresse og hvilken dato det søkes plass fra. Foresattes navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt underskrift av begge foresatte ved felles foreldreansvar. Relevant informasjon etter inntakskriteriene i punkt 5 må også oppgis.

 

3. Søknadsfrister og inntaksprosess

Daglig leder har ansvar for at søknadene behandles. Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og søknaden bekreftes mottatt av skolens administrasjon. Inntaksprosessen skjer etter ulike regler for 1. klasse og 2.-10. klasse.

 

Inntak til 1. klasse
Barnet begynner i 1. klasse om høsten det året det fyller 6 år. Skolen har løpende inntak opp til 12 elever. Etter at 12 plasser er fylt, er søknadsfristen til 1. klasse 15. oktober året før skolestart.

 

Vedtak om inntak gjøres etter tre kategorier:

 

Kategori 1:
Vedtak om inntak gjøres fortløpende etter hvert som skolen mottar søknadene og inntil klassen har 12 elever. I tilfeller der søknad foreligger innen søkerens fødselsår, behandles denne etter søknadsår (ikke søknadsdato). Dersom flere enn 12 har søkt per 31.12. det året de er født, vil det bli gjort en loddtrekning mellom disse, og 12 av søkerne får innvilgelsesvedtak januar det påfølgende år. Øvrige søknader frem til 15. oktober året før skolestart står på venteliste og vurderes løpende etter søknadsdato (ikke søknadsår).

Dersom skolen velger å opprette to klasser, vil løpende inntak gjøres opp til totalt 24 elever.

Frist for bekreftelse for kategori 1:
Søkere som blir tilbudt plass i kategori 1 må skriftlig akseptere plassen innen to uker fra de har mottatt inntaksvedtaket. RSN vil i tillegg sende en anmodning om bekreftelse året før skolestart. Slik bekreftelse må gis på nytt innen 15. august året før skolestart. Skolen anser tilbudet om skoleplass for avslått dersom signert bekreftelsesskjema ikke er returnert innen disse to fristene.

Søkere som er tilbudt plass etter løpende inntak, men som av en eller annen grunn likevel ikke ønsker å benytte seg av plassen, oppfordres til å gi skolen beskjed om det så snart som mulig.

Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

 

Kategori 2: 
Søkerne som ikke har fått plass i kategori 1, behandles etter skolens søknadsfrist 15. oktober året før skolestart. Disse søknadene prioriteres etter prioriteringslisten i punkt 5.

Søkeransiennitet er ikke et relevant prioriteringskriterium for kategori 2.

 

Kategori 3: 
Søknader som mottas etter 15. oktober blir ikke behandlet før de som har søkt innen fristen har fått tilbud om skoleplass. Ved vurdering etter dette gjelder prioriteringslisten i punkt 5.

Frist for bekreftelse for kategori 2 og 3:
Tilbudt plass må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Skolen anser tilbudet om skoleplass for avslått dersom signert bekreftelsesskjema ikke er returnert innen fristen. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

 

Inntak til 2. – 10. klasse
Som hovedregel er det kun anledning til inntak i 2. – 10. klasse to ganger i året, med oppstart henholdsvis i august og januar. Søknadsfrist for 2. – 10. klasse er 1. mai for påfølgende skoleår og 1. november for oppstart januar påfølgende år. Inntakskriteriene ligger til grunn for inntaket. Søknadene behandles altså kun i henhold til inntakskriteriene, og ikke etter søkeransiennitet. Inntak i 10. klasse gjøres kun for oppstart august (skolestart). Det kan gjøres individuelle vurderinger i forhold til oppstartstidspunkt, særlig i forhold til elever som kommer fra andre steinerskoler. Tilbudt plass må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

 

4. Størrelse på klasser

Dersom ikke annet er vedtatt i styret, i forkant av søknadsfristen for det kommende skoleår, er øvre grense for elevtall pr klasse 28 elever. I 1. klasse tas maksimum 24 elever inn, men klassen kan utvides senere i skoleløpet.

Styret kan vedta om en klasse skal stenges for inntak, på bakgrunn av en klasses pedagogiske, praktiske og/eller sosiale behov, i tråd med opplæringsloven kapittel 9 A. Inntaksstopp kan iverksettes for en kortere eller lengre angitt tidsperiode inntil ett år om gangen. Dette kan vedtas av styret når som helst i løpet av året.

 

5. Inntakskriterier

Inntakskriteriene avhenger av hvorvidt søknaden gjelder til 1. eller 2.-10. klasse.

 

Inntakskriterier for 1. klasse:
Søkere som tas inn etter kategori 1 tas inn på løpende inntak, og for disse anvendes ikke andre prioriteringskriterier enn søknadsår/dato. Inntakskriteriene gjelder for kategori 2 og 3, og anvendes dersom det er flere søkere enn det er plasser når søknadsfristen har gått ut 15. oktober året før skolestart.

 

Inntaksrekkefølgen bestemmes etter følgende prioritering:

 

1. Elever som har forelder som arbeider ved skolen.
Med ansatt i dette tilfellet menes det at man ved inntak enten er fast ansatt ved skolen eller SFO i minst 50 % stilling, eller er midlertidig ansatt i minst 50 % stilling i minst 12 måneder.

 

2. Elever som har forelder som jobber ved Fredvika Steinerbarnehage.
Med ansatt i dette tilfellet menes det at man ved inntak enten er fast ansatt ved skolen eller SFO i minst 50 % stilling, eller er midlertidig ansatt i minst 50 % stilling i minst 12 måneder.

 

3. Elever som har søsken ved skolen.

 

4. Elever som kommer fra en annen steinerskole.

 

5. Elever som kommer fra steinerbarnehage andre steder.

6. Loddtrekning

Dersom antall søkere i en kategori overstiger antall ledige plasser, prioriteres de søkerne som oppfyller flere av inntakskriteriene. Dersom dette ikke er aktuelt, benyttes loddtrekning.

 

Inntakskriterier for 2.– 10. klasse:
 

1. Elever som har forelder som arbeider ved skolen. Det kreves at man enten er fast ansatt ved skolen eller SFO i minst 50 % stilling, eller er midlertidig ansatt i minst 50 % stilling i minst 12 mnd.
 

2. Elever som har forelder som jobber ved Fredvika Steinerbarnehage. Det kreves at man enten er fast ansatt ved steinerbarnehagen i minst 50 % stilling, eller er midlertidig ansatt i minst 50 % stilling i minst 12 mnd.
 

3. Elever som har søsken ved skolen.
 

4. Elever som kommer fra annen Steinerskole.
 

5. Barn som har vært elever ved skolen tidligere (jo kortere fravær jo høyere prioritet).

6. Foresattes forpliktelser

Ved inntak plikter foresatte å sette seg inn i skolens ordensreglement, samt gjøre seg kjent med foresattes forpliktelser overfor skolen, herunder betaling av skolepenger og SFO-betaling. Vi viser i denne sammenheng til Foreldrehåndbok for Steinerskolen Gjøvik-Toten og kontrakt om skoleplass.

 

 

Vedtatt i skolens styre 16.06.2020

bottom of page