top of page

Søk skoleplass

Inntaksreglement for Steinerskolen Gjøvik-Toten

Gjelder fra 1. august 2023

 

 

Steinerskolen Gjøvik-Toten er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen og er åpen for alle som ønsker et steinerpedagogisk opplæringstilbud jf. Privatskoleloven § 3-1 første ledd. Vedtak om inntak gjøres av daglig leder etter inntaksreglementet og fastsatt kapasitet. 1. Inntak av elever • Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole og har hele landet som inntaksområde. • Skolens styre vil årlig ta en vurdering og bestemme hvor mange elever som skal tas inn for kommende skoleår. 2. Prioriteringsrekkefølge Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til vil inntak prioriteres etter følgende kriterier: 1. Barn som flytter fra annen steinerskole eller steinerbarnehage 2. Barn med søsken på skolen 3. Barn av ansatte og styremedlemmer ved skolen 4. Søkere med korteste gang- og kjøreavstand til skolen Dersom søkere stiller likt iht. prioriteringslisten avgjøres inntak ved loddtrekning. 3. Inntaksprosedyre • Foresatte benytter seg av skolens søknadsskjema for skoleplass og sender denne skriftlig enten på papir eller på e-post. 4. Det er 3 typer inntak 1. Neste skoleårs førsteklasse: I september hvert år avholdes det en åpen dag ved skolen der elever og foresatte har anledning til å komme på besøk, snakke med lærere og få informasjon om skoletilbudet. Dette er spesielt tilrettelagt for informasjon til kommende førsteklassinger, som vil få anledning til tidlig innskriving for skoleplass. (For øvrige søkere gjelder søknadsperioden for inneværende skoleår med forbehold om ledig kapasitet.) Søknadsperioden for førsteprioritering for neste års førsteklasse er åpen fra 1 september til 15 oktober. 2. Hovedopptak for kommende skoleår har søknadsfrist 1 mars. Søkere kan forvente svar innen 1 april. Adresse: Strandvegen 4 Telefon: 69 02 17 88 Orgnr. 971 520 620 2816 Gjøvik E-post: gjovik@steinerskolen.no Web: steinerskolengjoviktoten.com I perioden fra 1 april og 15 juni vil det bli gjennomført utfyllende opptak, dersom det fortsatt er ledige plasser. 3. For søknader om skoleplass i inneværende skoleår starter søknadsperioden 1 august med søknadsfrist satt til 29 september. • Steinerskolen Gjøvik-Toten har inntaksstopp fra og med 29 september og ut gjeldende skoleår med følgende unntak; 1. Søkere lagt til på venteliste 2. Søkere i 1.klasse 3. Elever som flytter fra annen steinerskole 4. Barn av ansatte og styremedlemmer ved skolen • Vedtak om skoleplass behandles i henhold til gjeldende lovverk og skolens eget inntaksreglement. Søkere vil få skriftlig svar på søknader per post. Klagefristen er 3 uker fra tidspunkt for mottatt svar og rettes til daglig leder for behandling. Opprettholdes avslaget vil klagen sendes videre til Statsforvalteren. 5. Endringer av skolens inntaksreglement Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor tilhørende regelverk i privatskoleloven.

 

 

Vedtatt i skolens styre 16.06.2020

bottom of page